New Local Vendor Application Form

טופס הכללה למאגר ספקים של עלבד

תודה על הבעת נכונותך לעבוד עם חברת עלבד משואות יצחק בע”מ (להלן עלבד).
במטרה לייעל ולקצר את תהליך הוספתך למאגר ספקי עלבד נבקשך:

1. להקליד ולמלא את כל הפרטים המבוקשים בטופס זה.

2.  להמציא את המסמכים הבאים, תקפים לשנת המס הנוכחית ובמתכונת של קובץ PDF ולצרף לטופס זה:

א. אישור רישום כעוסק מורשה.
ב. אישור ניהול חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל”ו 1976.
ג. אישור בגין ניכוי מס במקור.
ד. אישור ניהול חשבון בנק.

3. להלן פרטי חברת עלבד משואות יצחק בע”מ להקמה כלקוח במערכות שלכם:
א. כתובת: משואות יצחק, ד.נ. שדה גת, 7985800
ב. מספר חברה: 520040205
ג. מספר עוסק מורשה מאוחד: 557796307

בכל ברור או שאלה ניתן לפנות לקניין ממנו התקבלה הבקשה למילוי הטופס.

 • תבחר אתר

 • פרטי איש קשר בעלבד

 • הצהרת הספק

  אני/ו מצהיר/ים כי כל הפרטים המופיעים בטופס זה ואשר מולאו על ידי/נו, לרבות מספר הישות המשפטית הינם מלאים ונכונים. במידה ויחולו שינויים בסטאטוס, בפרטים או בכל מידע המופיע בטופס זה כגון שם, כתובת, דוא"ל, מספרי טלפון ופקס, אני/ו מתחייב/ים לעדכנם באופן מיידי ע"י הודעה בדוא"ל אל הקניין אתו אנוי/ו נמצא/ים בקשרי עבודה.

 • MM slash DD slash YYYY
 • פרטי הספק

 • כתובות

 • איש קשר כספים בחברתכם

 • העלאת מסמכים

 • Drop files here or
  Max. file size: 256 MB.